Betingelser

 

BETINGELSER FOR UTLEIE

1.LEIEVILKÅR

Disse leievilkår gjelder i alle avtaleforhold mellom Castal AS, nevnt i betingelser i kontrakt som utleiegutta.no eller utleier, og leietakere av utleiegutta.no sitt utleiematriell.

 

2.LEIETIDEN

Om ikke annet er nevnt i kontrakten gjelder leietiden fra klokken 1200 til 1200 påfølgende dag for et døgnsleie.Leietiden er alltid spesifisert i kontrakten.Leietaker forplikter å levere utstyret til avtalt tid.Ved for sen levering belastes leietaker fullt ut for et døgns leie pr. dag.Videre erstatning kan avkreves dersom neste leietaker blir skadelidende ved en slik forsinkelse.Dersom utstyret ønskes disponert utover avtalt leieperiode, pliker leietaker å informere utleier omgående.Leietaker har derimot ingen rett til å beholde utstyret utover avtalt tid.

 

3.UTLEVERING/TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret tilfaller leietaker fra dette forlater utleiers lager og til det returnerer til lager igjen.

Utleier plikter å levere utstyret rengjort og i driftsmessig stand.Leietaker skal omgående melde i fra om utstyret ikke er iht. avtalen slik at utleier kan levere nytt utstyr eller annen rettelse.Leietakeren er ansvarlig for å levere tilbake utstyret i full driftsmessig stand og rengjort, fritt for skader.Mangler på utstyret,bortsett fra normal slitasje, vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

 

4. ANSVAR

Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap knyttet til bruken av utstyret, herunder har ansvaret for evt. ting-,person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre leietaker eller tredjemann.Skader eller tap som følge av tyveri/innbrudd som ikke dekkes på utleiers forsikring, er likeledes leietakers ansvar.Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre utstyret i leieperioden.

 

5.TILSYN OG BRUK AV UTSTYR

Utstyret skal bare brukes innenfor Norge.Det skal oppbevares låst eller i låst tilstand når det ikke er i bruk.Utstyret skal kun brukes til det utstyret er ment for og under de forhold de er beregnet for.Leietaker er ansvarlig for at utstyret er sikret og er under tilsyn av en myndig person under bruk.

 

6.FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie, uten samtykke fra utleier eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelser, pantsettelser el.) over utstyret.

 

7.BETALINGSBETINGELSER

Betaling via VIPPS ved utlevering eller faktura om det er avtalt.Hvis innsigelse ikke er fremsatt på faktura innen 10 virkedager etter faktura er mottatt, anses fakturaen for akseptert av leietaker.

 

8.OPPSIGELSE/HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel.Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris, løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt.Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid,samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet og tilstrekkelig aktsomhet,kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert.

 

9.ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyre tilfredstiller leietakers behov, med mindre dette er spesielt avtalt.

Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, bruken av utstyret eller tredjemann.Det er leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for opplæringen i bruk av utstyret.

 

10.TVISTER

Ved eventuelle tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde tilbake mer enn den delen av beløpet som er omtvistet.